Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com
จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2016

จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2016

เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมนานาชาติของพันธกิจเส้นทาง “Journeying Together” ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์ ในการประชมุครั้งนี้มีผู้นำ ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 22 ประเทศ โดยประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจะมามากหน่อย เช่น อังกฤษ...