Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com
จดหมายข่าว ฉบับ พฤศจิกายน 201ุ6

จดหมายข่าว ฉบับ พฤศจิกายน 201ุ6

การอบรมผู้นำเมื่อวันที่ 10 – 15 ต.ค.16 มีผูเขารวมมาจากหลายที่ทั้งในไทยและตางประเทศ การสอนแตละหัวขอยอดเยี่ยมมาก และในชวงอธิษฐาน พระวิญญาณ บริสุทธิ์ไดนําการเยียวยารักษามาถึงลูกชาย ลูกสาวของพระองคอยางลึกซึ้ง (มีคําพยานสวนหนึ่งจากผูเขารวมในหนาถัดไป)...