Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com
จดหมายข่าว ฉบับ มีนาคม 2017

จดหมายข่าว ฉบับ มีนาคม 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงอีสเตอร์ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับสงกรานต์พอดี ทำให้เราได้ฉลองสองเทศกาลใน เวลาเดียวกัน ทั้งการระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา และวันปีใหม่ของไทย ปีนี้เราเพิ่งจบโปรแกรมเส้นทาง 6 สัปดาห์เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา...