Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

การอบรมผู้นำเมื่อวันที่ 10 – 15 ต.ค.16 มีผูเขารวมมาจากหลายที่ทั้งในไทยและตางประเทศ การสอนแตละหัวขอยอดเยี่ยมมาก และในชวงอธิษฐาน พระวิญญาณ บริสุทธิ์ไดนําการเยียวยารักษามาถึงลูกชาย ลูกสาวของพระองคอยางลึกซึ้ง (มีคําพยานสวนหนึ่งจากผูเขารวมในหนาถัดไป) ขอบคุณพระเจาสําหรับผูเขารวมที่แมจะเหนื่อยหรือไมสบายก็ยังพยายามเขารวมตลอด รวมทั้งทีมทุกคนที่ทํางานกันอยาง เต็มที่มากๆ!!! ขอพระเจาทรงเยียวยารักษาทุกคนอยางตอเนื่อง

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> จดหมายข่าว พ.ย.2016