Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

ปี 2016 นี้เรามีข่าวการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่อยากแจ้งให้ทราบ หลายท่านคงได้ยินชื่อ “พันธกิจเส้นทาง” ใช่ค่ะ
เป็นชื่อใหม่ของพันธกิจที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีเป็น “พันธกิจเส้นทาง” (Journey Thailand) จากชื่อเดิม “พันธกิจ
สายธารในประเทศไทย” (Living Waters Thailand)ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 คณะกรรมการของพันธกิจ (ซึ่งเป็นชุด
เดิม) เห็นว่าถึงเวลาที่ควรปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ของพันธกิจ และปรับปรุงโปรแกรมหลัก ๆ ของพันธกิจที่ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับผู้อื่น ให้เหมาะสมและเข้าถึงผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ง่าย
ขึ้น ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องเพศเท่านั้น

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> จดหมายข่าว มี.ค.2016