Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

“พันธกิจเส้นทาง” หรือ “Journey Thailand”

“พันธกิจเส้นทาง” หรือ “Journey Thailand” (ชื่อเดิม พันธกิจสายธารในประเทศไทย Living Waters Thailand) ก่อตั้งราวปี 2000 และได้จดทะเบียนเป็นองค์การคริสเตียนในประเทศ สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต่อสู้กับปัญหาด้านเพศและความสัมพันธ์

พันธกิจมีนโยบายในการ “พัฒนาและสนับสนุน” ให้เกิดกลุ่มใหม่ ๆโดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้คนให้ดำเนินชีวิตสู่การหายดี เราเชื่อว่าการหายดีเกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้รับการสนับสนุนจากกันและกันในกระบวนการเยียวยาที่ดำเนินตลอดชีวิต

จากประสบการณ์การทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต่อสู้กับปัญหาด้านเพศและความสัมพันธ์มากว่าสิบปี ทำให้เห็นความสำคัญของงานอีกด้านหนึ่งคือการช่วยให้คริสตจักรตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นชุมชนแห่งการรักษาเยียวยาแก่สมาชิก เพราะการเยียวยารักษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลาและต้องการการสนับสนุนจากชุมชน พันธกิจจึงจัดให้มีการอบรมผู้นำโปรแกรมเพื่อให้ความเข้าใจแก่ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรในเรื่องดังกล่าว

พันธกิจยังได้ปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคริสตจักรและสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

ปัจจุบัน “พันธกิจเส้นทาง” เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธกิจนานาชาติที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั้งในเอเชีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรป ด้วยนิมิตหมายในการช่วยเหลือชายและหญิงให้พบความหวังและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตสู่การหายดี ตามความมุ่งหมายของพระเจ้า

หลักข้อเชื่อ (What we believe)

  • พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระองค์เป็นสิทธิอำนาจสูงสุด
  • มีพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และทรงสำแดงพระลักษณะตรีเอกานุภาพ คือพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า บังเกิดเป็นมนุษย์จากหญิงพรมจารีย์ โดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์ และพระเจ้าสมบูรณ์ ทรงปราศจากบาป ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังและทรงฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์พระบิดา และพระองค์จะเสด็จกลับมาในอนาคตเพื่อครอบครองร่วมกับประชาชาติทั้งมวล
  • ทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะได้รับความรอด คือการกลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
  • เราเชื่อว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาป และผลกระทบของความตาย พระองค์ทรงแบกรับผลของความตายด้วยพระองค์เอง และทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ฟื้นขึ้นจากตายกับพระองค์จนถึงนิรันดร์
  • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าทรงสถิตในผู้เชื่อทุกคนเพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตใหม่
  • เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานแห่งการฟื้นฟูสภาพในชีวิตเราให้กำลังแก่เราในการเติบโตในความรักที่สนิทสนมกับพระบิดาในสวรรค์และดำเนินชีวิตในความเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระองค์
  • คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ผู้เชื่อที่แท้จริงทุกคนและคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรสากล ซึ่งเป็นชุมชนครอบครัวของพระเจ้า

 

หลักการทำพันธกิจ (Principles)

เราให้ความช่วยเหลืออย่างไร
จากพันธกิจที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักการพระคัมภีร์ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตา ความซื่อตรงและการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุก ๆ สิ่งที่เราทำ เราแบ่งปันพระคุณและความจริงของพระเยซู (ยอห์น 1:14) พันธกิจเส้นทางมีหลักการในการทำพันธกิจดังนี้
การเยียวยารักษาเป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อเนื่อง
โดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนชีวิตผู้คน เราเตรียมพื้นฐานสำคัญที่จะดำเนินอย่างต่อเนื่องในกระบวนการการเยียวยารักษาเอกลักษณ์ด้านเพศ และความสัมพันธ์ กระบวนการนี้คือการสร้างสาวก ซึ่งต้องเกิดในพระกายของพระคริสต์ กลุ่มของพันธกิจเส้นทางแต่ละกลุ่มจึงเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่น
ชายและหญิงเป็นผู้ผดุงพระฉาย
เราเชื่อว่าการเยียวยารักษาจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อชายและหญิงรับใช้ร่วมกัน สะท้อนถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของกันและกัน สอดคล้องกับความต้องการรับความรักในส่วนลึกของเราจากผู้อื่น
พระเยซูเป็นศูนย์กลางของการบำบัดรักษา
ศูนย์กลางของพันธกิจคือกางเขนของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางชุมชนของพระองค์ พระองค์เป็นหนทางที่นำเราสู่ความรักของพระบิดา กางเขนเป็นที่ซึ่งเราสามารถวางความบาปและบาดแผลของเรา และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งการฟื้นขึ้นใหม่ และที่กางเขน โปรแกรมเส้นทางช่วยให้ค้นพบอุปนิสัยด้านมืดและซับซ้อนในใจเราเพื่อเราจะได้รับความจริงและความรักที่นำการเยียวยารักษาจากพระเยซู

คำนิยมจากคณะกรรมการพันธกิจ

เป็นโปรแกรมที่เป็นความจำเป็นของคริสเตียนทั้งหลาย คือสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหา ก็จะรู้ว่ามีปัญหาตรงไหน และสำหรับผู้ที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหา แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีปัญหาอะไร แต่พอผ่านโปรแกรมนี้เขาก็จะรู้ว่ามีช่องทางสำหรับเขาที่จะเผชิญปัญหาและรับการรักษาจากพระเจ้า นี่คือโปรแกรมที่มีอยู่ในสังคมคริสเตียนในประเทศไทยที่ทำตรงนี้ในเวลานี้ เป็นโปรแกรมเดียวที่เจาะเข้าไปในความบาปที่ซ่อนอยู่ เพราะว่ามีความบาปที่เปิดเผยอยู่ข้างนอก และยังมีบาปที่ซ่อนอยู่ข้างใน ซึ่งเป็นบาปที่คุณไม่ได้เปิดเลย คุณจะมั่นใจว่าคุณเปิดได้ โปรแกรมจะทำให้คุณกล้าที่จะเปิดออก ให้พระเจ้าเข้าไปช่วยคุณตามแนวที่โปรแกรมวางเอาไว้

อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

เราหลุดออกมาจากบาปที่เราทำได้ยากมาก สาเหตุใหญ่ ก็เป็นเพราะบาดแผล โปรแกรมจะช่วยให้เรารู้และยอมที่จะรักษาบาดแผล บาดแผลเป็นสิ่งที่ส่วนมากเราไม่รู้ตัว โปรแกรมจะทำให้เรารู้และยอมรับ แล้วเราจะมีชัยชนะเรื่องบาปที่เราอยากเลิก บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องรักษาบาดแผล แต่บาดแผลนี่แหละอยู่เบื้องหลังการทำบาป และบาปเหล่านั้นเป็นบาปที่คุณอายด้วยและปกปิดมันด้วย

ศจ.ภาวิณี เชษฐ์ศุทธยางกูร

เป็นโปรแกรมที่ปลอดภัย ไม่ว่าเราจะมาด้วยสภาพชีวิตที่เป็นอย่างไร เราจะได้พบพระเมตตา พระคุณและความรักของพระเจ้าที่จับต้องได้ และเป็นจริงในชีวิตเรา พระคุณและความจริงของพระเจ้าคือคำตอบของการมีเสรีภาพที่แท้จริง และสิ่งนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมาจากข้างใน พระเยซูทรงตรัสไว้ “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

คุณชุติมา ดุษฎีปรีชา

มนุษย์เราอยู่ใกล้ตัวเองจนมองไม่ค่อยเห็นตัวเองกันนัก เราอาจรู้ตัวว่า มีอะไรบางอย่างในตัวที่เราไม่เข้าใจ ไม่ชอบ น่าอึดอัด หรือถึงกับน่าอาย แต่เราไม่รู้จะทำไงดีกับมัน เราเชื่อพระเยซู และเชื่อพระคัมภีร์ว่า ‘ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป’ แต่การถูกสร้างใหม่เป็นกระบวนการ และพระเจ้าก็ดูเหมือนจะไม่สร้างใหม่ จนกว่าจะทำให้เราเห็นเจ้าสิ่งนั้นๆเสียก่อน และเราให้อนุญาตพระองค์ โปรแกรมเส้นทางเป็นเหมือนกระจกเงาที่ช่วยให้คุณเห็นบางสิ่งที่หลบอยู่ในตัวคุณอย่างเนียนๆมาเนิ่นนาน และเป็นเพื่อนที่คอยชี้แนะ และร่วมเดินไปกับคุณด้วย

คุณตรูจิตต์ นีเดอเรอร์

เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ ผมได้สัมผัสพระคุณและความรักในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พร้อมๆกับความหวังที่ผ่านคำพยานและชีวิตของพื่น้องในพระคริสต์

คุณพินันท์ วงศ์ทองศรี

ผมเป็นหนึ่งที่เคยเข้าร่วมพันธกิจนี้ พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างชีวิตผม ผมได้สัมผัสความรักจากพระเจ้าพระบิดาและได้รับการเยียวยาบาดแผลในระดับลึก เปลี่ยนความคิดมุมมองในการมองตัวเองและการมองผู้อื่นใหม่ ทำให้ผมรักตัวเองมากขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น พันธกิจนี้เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และเหมาะสำหรับหัวใจที่แตกสลาย พระองค์ช่วยคุณได้จริง ๆ พระเจ้ามีสิ่งดีที่สุด เตรียมให้คุณอยู่เสมอในพันธกิจนี้ครับ

คุณสรรเสริญ แท่นทอง