Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

โปรแกรมต่างๆ

โปรแกรม “เส้นทาง I รู้จักตัวเอง”

ระยะเวลา: สัปดาห์ละครั้งติดต่อกัน 6 สัปดาห์

ช่วงเวลา: ช่วงเย็น สัปดาห์ละ 2 ช.ม.

สำหรับใคร?
เป็นโปรแกรมเยียวยารักษาเบื้องต้น เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจประเด็นปัญหาที่ตนมี เพื่อรับการรักษาในกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ตระเตรียมความพร้อมเพื่อรับการรักษาระดับลึกต่อไป

โปรแกรมมีอะไรบ้าง
มีคำสอนจากบทเรียน ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเรื่องราวชีวิตจริง และการอธิษฐานในกลุ่มย่อย ผู้นำจะช่วยผู้เข้าร่วมให้สามารถระบุปมปัญหาของเขา โดยพิจารณาถึงความจริงบางอย่างของเส้นทางการรักษาที่ดำเนินต่อเนื่อง ตระหนักว่ามีพระเยซูและผู้อื่นร่วมเดินในเส้นทางนี้ด้วยกัน ในที่สุดเส้นทางจะช่วยให้เรารู้จักพระเจ้าและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

โปรแกรม “เส้นทาง I” จัดที่ไหน

<คลิกดู ปฏิทินกิจกรรม>

โปรแกรมเส้นทาง II (ฉันเป็นสาวก)

ระยะเวลา: สัปดาห์ละครั้งติดต่อกัน 16 สัปดาห์ 
ช่วงเวลา: ช่วงเย็นตั้งแต่ 18.00 – 21.00 น.

เป็นโปรแกรมการรักษาเยียวยาระดับลึกรูปแบบคล้ายๆ 6 สัปดาห์แต่ยาวกว่า ช่วยผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์กับพระคริสต์ในการฟันผ่าปัญหาด้านความสัมพันธ์และด้านเพศของเขา ในการประชุมทุกสัปดาห์ ที่มีช่วงเวลาการนมัสการ คำสอน และการอธิษฐานในกลุ่มย่อย ผู้นำโปรแกรมจะรับฟังและอธิษฐานเผื่อผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของเขา เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมรับประสบการณ์ความเมตตา ความจริงและความเข้าใจจากพระเจ้า
ในโปรแกรมมีการสอนเรื่องต้นตอของปัญหาด้านอารมณ์และด้านเพศที่หลากหลาย (เช่นการถูกล่วงละเมิด ความเกลียดชังตัวเอง ปัญหาในชีวิตสมรส การเสพติดต่าง ๆ ความสนใจเพศเดียวกัน การติดภาพลามกและความสัมพันธ์แบบผูกมัด) ซึ่งอาจส่งผลให้ติดอยู่ในความรู้สึก ความคิด และไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เป็นปกติได้

ผู้นำอธิษฐานขอความรักที่ฟื้นฟูใจจากพระเจ้าให้สัมผัสชีวิตด้านที่แตกสลาย(บาดเจ็บ)ของผู้เข้าร่วม เพื่อเขาจะค่อย ๆ บ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดที่มีพลังขึ้นเรื่องเอกลักษณ์ในพระคริสต์ของตัวเอง สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามตามน้ำพระทัยพระเจ้า (มีรูปแบบเป็นกลุ่มปิด มีข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับสร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มย่อย)

สำหรับใคร เหมาะสำหรับผู้เชื่อทุกคนที่ต้องการเติบโตในพระคริสต์ ผู้สมัครเข้าโปรแกรมที่สามารถเปิดเผยสภาพชีวิตจริงของเขาอย่างตรงไปตรงมา เต็มใจเปิดเผยเรื่องของตัวเองแก่คนในกลุ่ม พร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกับพระเยซู โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมหลักของพันธกิจเส้นทาง

โปรแกรมมีอะไรบ้าง
มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครก่อนการเข้าโปรแกรม ในคืนแรกของการประชุมผู้เข้าร่วมจะได้รับคู่มือโปรแกรม

หัวข้อการสอนได้แก่

  • รับความรักของพระบิดา
  • ระบุความบาปของเราและสารภาพ
  • สำรวจต้นตอของปัญหาที่เราต่อสู้
  • การบำบัดรักษาจากบาดแผลการถูกล่วงละเมิด
  • การให้อภัยผู้อื่น
  • การเผชิญกับการเสพติดและการทดลองใจ
  • ดำเนินชีวิตในฐานะชายและหญิงที่สมบูรณ์
  • คริสตจักรเป็นสถานที่แห่งการรักษาเยียวยา

โปรแกรม “เส้นทาง II ฉันเป็นสาวก”
จัดที่ไหน
<คลิกดู ปฏิทินกิจกรรม>

การอบรมผู้นำ

ปกติจัดขึ้นปีละครั้งตามความเหมาะสม เป้าหมายเพื่ออบรมศิษยาภิบาล/ผู้นำคริสตจักรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้รับความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต่อสู้กับปัญหาความสัมพันธ์และด้านเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอบรมวิธีการนำโปรแกรมต่าง ๆ ของพันธกิจไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสาวกระดับลึกสำหรับสมาชิกในคริสตจักร การอบรมผู้นำตลอด 5 วันจะเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสัมผัสแตะต้องจากพระเจ้าในชีวิตด้านที่ลึกซึ้งที่สุด และสามารถเข้าใจต้นตอปัญหาความบาดเจ็บต่าง ๆ ในชีวิต

สำหรับใคร

ศิษยาภิบาล/ผู้นำคริสตจักรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจเรื่องพันธกิจการเยียวยารักษา และต้องการนำโปรแกรมของพันธกิจไปใช้ในคริสตจักรของตน

<คลิกดู ปฏิทินกิจกรรม>

การจัดสัมมนา/การอบรมพิเศษต่าง ๆ

ตามความเหมาะสม คริสตจักรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะจัดสัมมนาหรือการอบรมพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว สามารถติดต่อกับพันธกิจได้โดยตรง
<คลิกดู ปฏิทินกิจกรรม>