Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

ข่าวสารจากพันธกิจ

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2021

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2021 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file --> ข่าวสารพันธกิจ...

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2020

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2020 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file -->...

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file --> ข่าวสารพันธกิจ...

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018 นี้นะค่ะ สุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปี 2019 ทุกท่านค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file...

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-กันยายน 2018

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่เคยร่วมพระพรกับพันํกิจเส้นทาง ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันํกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับนี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file...

จดหมายข่าว ฉบับ ธันวาคม 2017

จดหมายข่าวฉบับนี้เสร็จทันก่อนคริสตมาสพอดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกปีที่ได้เห็นพระคุณและการทรงนำของพระองค์ อธิษฐานเผื่อด้วยค่ะที่พันธกิจจะเป็นพระพรสำหรับผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือในด้านที่เฉพาะเจาะจงนี้ต่อไป ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file --> จดหมายข่าว ธ.ค....

จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2017

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นกับพันธกิจ คือการย้ายสำนักงาน จากที่เดิมคือ ที่ถนนสาทรที่พันธกิจได้ใช้เป็นเวลา 10 ปี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ใหม่ คือบ้านของดิฉันเอง แม้ว่าจะมีพื้นที่จำกัดมาก แต่ก็สามารถใส่โต๊ะคอมพิวเตอร์ และตู้เอกสารเหล็กได้ 1...

จดหมายข่าว ฉบับ มีนาคม 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงอีสเตอร์ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับสงกรานต์พอดี ทำให้เราได้ฉลองสองเทศกาลใน เวลาเดียวกัน ทั้งการระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา และวันปีใหม่ของไทย ปีนี้เราเพิ่งจบโปรแกรมเส้นทาง 6 สัปดาห์เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา...

จดหมายข่าว ฉบับ พฤศจิกายน 201ุ6

การอบรมผู้นำเมื่อวันที่ 10 - 15 ต.ค.16 มีผูเขารวมมาจากหลายที่ทั้งในไทยและตางประเทศ การสอนแตละหัวขอยอดเยี่ยมมาก และในชวงอธิษฐาน พระวิญญาณ บริสุทธิ์ไดนําการเยียวยารักษามาถึงลูกชาย ลูกสาวของพระองคอยางลึกซึ้ง (มีคําพยานสวนหนึ่งจากผูเขารวมในหนาถัดไป)...

จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2016

เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมนานาชาติของพันธกิจเส้นทาง “Journeying Together” ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์ ในการประชมุครั้งนี้มีผู้นำ ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 22 ประเทศ โดยประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจะมามากหน่อย เช่น อังกฤษ...

จดหมายข่าว ฉบับ มีนาคม 2016

ปี 2016 นี้เรามีข่าวการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่อยากแจ้งให้ทราบ หลายท่านคงได้ยินชื่อ “พันธกิจเส้นทาง” ใช่ค่ะ เป็นชื่อใหม่ของพันธกิจที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีเป็น “พันธกิจเส้นทาง” (Journey Thailand) จากชื่อเดิม “พันธกิจ สายธารในประเทศไทย” (Living Waters...

จดหมายข่าว ฉบับ ธันวาคม 2015

การอบรมทีมงาน เมื่อวันที่ 26—28 ต.ค.โดยคุณลีลาและคุณเอมี่ผ่านไปด้วยดี ทุกคนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยกัน และได้มีโอกาสสอนที่พระคริสตธรรมเชียงใหม่ 2 ครั้ง การตอบรับดีมาก ปีหน้าอาจเป็นได้ที่จะจัด “สัมมนาเพื่อให้ความเข้าใจแก่ศิษยาภิบาล ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf...

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม 2015

การรักษาเยียวยาบาดแผลในอดีตไม่ใช่ประสบการณ์ครั้งเดียวสั้น ๆ ที่ทำให้ทุกคนหายได้อย่างอัศจรรย์ จริงอยู่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ แต่เส้นทางสู่การหายดีเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิต ส่วนสำคัญของการเดินในเส้นทางนี้คือนอกจากพระเยซูผู้เป็นศูนย์กลางแห่งการรักษาแล้ว...

จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2015

การอบรมผู้นำโปรแกรมน้ำฯ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้นำ, ศิษยาภิบาลมาจากที่ต่างๆ จากภาคกลาง, เหนือ,ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และจากต่างประเทศ เกือบทุกคนตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนามีความเข้าใจมากขึ้นถึงแนวทางในการทำพันธกิจ และมีหลายกลุ่มที่ตั้งใจจะนำโปรแกรมไปใช้...